ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน AnotherDot

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ฉบับนี้ รวมถึง เอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งต่อไปในข้อกำหนดฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด” บังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

ภายในนโยบายฉบับนี้

“AnotherDot” หรือ “แพลตฟอร์ม” หมายความว่า เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ชื่อว่า AnotherDot (บน Apple Store และ Google Play Store) และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://anotherdot.co ซี่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะ บริการแพลตฟอร์มสำหรับการค้นหา ติดต่อ เข้าผูกพัน และเข้าทำนิติกรรม หรือธุรกรรมระหว่าง Influencer (ตามที่ได้จำกัดความไว้ด้านล่าง) และ Brand (ตามที่ได้จำกัดความไว้ด้านล่าง) เพื่อให้ Influencer รับจ้าง ให้บริการ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน สินค้า บริการ กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาดของ Brand
“AnotherDot หรือ  “บริษัท” หมายความถึง บริษัท อนาเธอร์ ดอท จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105566212564 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ซอยพระรามเก้า 34 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
“ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของแพลตฟอร์ม หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์ม ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึง Influencer และ Brand ด้วย
“Influencer” หมายถึง บุคคลที่เป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม ที่ตกลงรับจ้าง โฆษณา เผยแพร่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด ของสินค้า/บริการของ Brand ผ่านช่องทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account) ของ Influencer รายนั้น ๆ เอง
“Brand” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่เป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า/บริการ หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้า/บริการนั้น ที่ต้องการขอรับบริการจากแพลตฟอร์ม เพื่อค้นหา ติดต่อ เข้าผูกพัน และเข้าทำนิติกรรม หรือธุรกรรมกับ Influencer ตามเงื่อนไข ข้อกำหนดที่ตกลงกับ Influencer
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“เนื้อหา” หมายความว่า ท่าน ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน AnotherDot ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึง Influencer และ/หรือ Brand ตามนิยายมในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในแพลตฟอร์ม และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม
“เครดิต” สกุลเงินเสมือนจริงที่ใช้แทนมูลค่าเงิน สำหรับการที่ Brand ใช้ชำระค่าบริการของ Influencer บนแพลตฟอร์ม

2. การอนุญาตให้ใช้งานแพลตฟอร์ม

โดยที่ AnotherDot ได้เปิดให้ใช้งานซึ่งแพลตฟอร์ม ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานแพลตฟอร์ม โดยในการใช้งานแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้ AnotherDot จึงอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานแพลตฟอร์ม ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้ โดยเมื่อผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ และได้ยืนยันการลงทะเบียน ให้ถือว่าผู้ใช้งานได้ยืนยันและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในข้อกำหนดนี้ทุกประการ

 

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานคือ Influencer ให้ถือว่า Influencer ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานสำหรับ Influencer โดย

3. บัญชีผู้ใช้

เพื่อการใช้งานแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับแพลตฟอร์ม ตามแบบและวิธีการที่ AnotherDot กำหนด โดย AnotherDot มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติ หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกบัญชีผู้ใช้ของ Influencer หรือ Brand โดยไม่จำต้องเปิดเผย แสดง หรือชี้แจงรายละเอียด หรือกระบวนการการพิจารณาการอนุมัติการสมัครสมาชิกให้  Influencer หรือ Brand  ทราบ 

 

AnotherDot ยังมีสิทธิ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ โดยเมื่อ AnotherDot อนุมัติการลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว  Influencer หรือ Brand จะสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ 

 

ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน

 

ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวได้กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น

 

ทั้งนี้ AnotherDot สงวนสิทธิ์การสมัครใช้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาที่มีอายุเกิน 15 ปีเท่านั้น โดยการใช้แพลตฟอร์ม ถือเป็นการการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านมีอายุครบตามเงื่อนไข และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับกำหนดได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามหาก AnotherDot พบว่าผู้ใช้งานมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด AnotherDot มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านได้

“AnotherDot” หรือ “แอพพลิเคชัน” ข้อมูลจากฐาน โซเชียล และเอนด์พอยต์ของ AnotherDot (บน Apple Store และ Google Play Store) และมีจุดเริ่มต้นที่ anotherdot.co
“ผู้ควบคุมข้อมูล” หรือ “บริษัท” บริษัทที่จัดหาบริการให้วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล AnotherDot ตามเบอร์มือถือ ซึ่งได้แก่บริษัท อันเนอร์ดอท จำกัด ที่อยู่เป็นตัวแทนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0105566212564 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ชั้นพระรามที่ 34 เขตห้วยขวาง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร
“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายความว่า บุคคลภายนอกซึ่งประมวลข้อมูลเพื่อประโยชน์หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
“ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาใดๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หรือ “Sensitive Data” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ม่านตา หรือลายนิ้วมือ ข้อมูลสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
“ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ท่าน ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน AnotherDot  ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึง Influencer และ/หรือ Brand ตามนิยายมในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

4. ข้อห้ามการใช้งานแพลตฟอร์ม

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ไปในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ

(ข) กระทำการใดๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี

(ค) กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของ หรือบุคคลอื่น

(ง) กระทำการใดๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(จ) กระทำการใดๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่าย ชุดคำสั่ง หรือระบบเครือข่ายของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

5. การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้ AnotherDot  มีสิทธิจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่ AnotherDot  อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

       • ชื่อ-นามสกุล
       • หมายเลขโทรศัพท์
       • อีเมล
       • ที่อยู่ปัจจุบัน
       • ภูมิลำเนา
       • เลขประจำตัวประชาชน
       • เลขบัญชีธนาคาร
       • รูปถ่าย
       • วัน เดือน ปี และเวลาเกิด
       • เพศ
       • เชื้อชาติ ศาสนา (เพื่อการยืนยันตัวตนเท่านั้น)
       • ข้อมูลด้านสัดส่วน เช่น อก, เอว, สะโพก, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ไซส์รองเท้า

โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบเพื่อสมัครใช้บริการ ในแง่ของตัวระบบนำข้อมูลส่วนตัวไปวิเคราะห์สำหรับแสดงข้อมูลให้แก่ทั้งสองฝั่ง Infleuncer/Brand ได้อย่างเหมาะสม

โดยที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึง ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง โอนย้าย ปฏิเสธ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่ AnotherDot ได้ และไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้งานอาจถอนความยินยอมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิของ AnotherDot 

ในกรณีที่ AnotherDot นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกใช้ประโยชน์ AnotherDot ตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนและความรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล

และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่ เป็นการใช้และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยคำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AnotherDot  ได้ที่ https://anotherdot.co/privacy-policy

6. คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่ และให้คำรับรองต่อ AnotherDot ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดยในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของ AnotherDot ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น

(ข) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่าง AnotherDot และผู้ใช้งาน

(ค) ผู้ใช้งานจะดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย

(ง) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานตกลงจะปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้ AnotherDot เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

(จ) ในกรณีที่ AnotherDot ต้องรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ AnotherDot โดยสิ้นเชิง

7. เนื้อหาของผู้ใช้งาน

7.1. ในการใช้งานแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานอาจสามารถแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งานภายแพลตฟอร์มได้ ไม่ว่ามีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ใช้งานตกลงจะ
(ก) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง
(ข) ไม่แสดงเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนความรุนแรง และการกระทำผิดกฎหมาย
(ค) ไม่แสดงเนื้อหาใดๆ ที่น่าสงสัย หยาบคาย หลอกลวง ล่อลวง ล่อแหลม แนะนำ หรือชี้แนะ ในลักษณะที่อาจเป็นเป็นอันตราย ก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลต่อผู้ใช้งานรายอื่น ต่อสาธารณะ หรืออาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย
(ง) ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลความลับที่เป็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
(จ) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จ
ไม่ว่าการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม
(ฉ) ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ
(ช) ไม่แสดงเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็น หรือน่าจะรบกวนต่อสภาพจิตใจ ทำให้เกิดความอับอาย ตื่นตระหนก หรือสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่น

หากผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดด้านเนื้อหานี้ และเนื้อหาที่ผู้ใช้งานทำการนำเช้าสู่แพลตฟอร์มนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น (ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม) ด้วยตัวผู้ใช้งานเอง

7.2 เมื่อผู้ใช้งานได้นำเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ เข้าสู่แพลตฟอร์มแล้ว ให้ถือว่าข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลอันเป็นความลับอีกต่อไป และให้ถือว่า AnotherDot มีสิทธิในการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย เนื้อหา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแพลตฟอร์ม เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง AnotherDot, Brand และ Influencer ตลอดจนเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ของ AnotherDot โดยหากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะไม่ให้ AnotherDot ใช้ เผยแพร่ หรือเปิดเผย เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ผู้ใช้งานสามารถแจ้ง AnotherDot ผ่านช่องทางที่ได้ประกาศไว้

7.3 AnotherDot ไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบ ซึ่งความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาที่ผู้ใช้งานโพสต์ หรือเปิดเผยลงบนแพลตฟอร์ม โดย Brand และ Influencer จะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าวเองทั้งสิ้น

8. ระยะเวลาการใช้บริการ

ผู้ใช้งานตกลงจะใช้บริการแพลตฟอร์มผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของ AnotherDot โดยเริ่มตั้งแต่วันที่การสมัครสมาชิกของผู้ใช้งานได้รับการอนุมัติจาก AnotherDot ไปจนกว่าจะสิ้นสุดการให้บริการ หรือมีการยกเลิกการให้บริการโดย AnotherDot หรือการบอกเลิกการใช้บริการโดยผู้ใช้งาน

9. การประเมินผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแพลตฟอร์ม และเมื่อการว่าจ้างระหว่าง Influencer และ Brand เสร็จสิ้น ทั้ง Influencer และ Brand อาจมีการประเมินการทำงานของกันและกัน

AnotherDot มีสิทธิเด็ดขาดในการดำเนินการใด ๆ กับบัญชีผู้ใช้งานทั้ง Influencer และ Brand ซึ่งหมายความรวมถึงการลบข้อความในการประเมิน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้ระบบการประเมินอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือพบว่ามีการประเมินที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่สะท้อนคุณภาพงานที่ Influencer ส่งมอบ หรือพบว่าการประเมินดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อตกลงการใช้งานของแพลตฟอร์ม

เมื่อการว่าจ้างแต่ละครั้งเสร็จสิ้น ระบบจะเปิดให้ Brand สามารถประเมิน การทำงานของ Influencer ได้ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวอาจส่งผลต่อการว่าจ้างในครั้งถัดไปของ Influencer ทั้งนี้ AnotherDot ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินของ Brand แต่อย่างใด เพียงแแต่ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการประเมินเท่านั้น โดยผลการประเมินของ Brand จะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดงานของ Influencer อีกทั้ง ผลการประเมินดังกล่าวอาจนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนของ Influencer ได้ด้วย

ทั้งนี้ AnotherDot สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑื ข้อกำหนด หรือวิธีการประเมินได้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

10. ค่าตอบแทนอื่นของ Influencer

ในกรณี Influencer มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ AnotherDot จะต้องทำการจ่ายให้กับ Influencer ให้กำหนดการชำระ หรือวิธีการชำระเงินนั้นเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่าง AnotherDot กับ Influencer

11. การติดตาม ดูแล และบริหารจัดการการจ้างงงาน

เพื่อการบริหารจัดการการจ้างงาน พัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์ม หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม AnotherDot มีสิทธิที่จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการลบ หรือดำเนินการใดๆ กับเนื้อหาที่ Brand หรือ Influencer ทำการโพสต์บนแพลตฟอร์มได้ หากเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นการขัดต่อข้อกำหนดฉบับนี้
(ข) ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการระงับ เพิกถอน ยกเลิก หรือปิดกั้นบัญชีผู้ใช้งานเป็นการถาวร หรือชั่วคราวของทั้ง Brand หรือ Influencer หากเห็นว่า Brand หรือ Influencer นั้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
(ค) ใช้สิทธิ หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ AnotherDot มีตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้สิทธิทางกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ หรือศาล เป็นต้น

12. การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ AnotherDot ได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง
(ข) ผู้ใช้งานใช้งานแพลตฟอร์มไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
(ค) ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แพลตฟอร์ม หรือ AnotherDot ผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก
(ง) ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่ AnotherDot พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยดุลพินิจของ AnotherDot แต่เพียงผู้เดียว AnotherDot อาจพิจารณา และดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งานแก้ไขและ/หรือยุติการกระทำพฤติกรรมดังกล่าว
(ข) ระงับการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
(ค) ยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึง แพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ AnotherDot ระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิการใช้ หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า AnotherDot ไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้

13. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่าAnotherDot อาจระงับการใช้งานแพลตฟอร์มม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดให้ใช้งานแพลตฟอร์ม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบำรุงรักษาระบบแม่ข่าย (Server Maintenance)
(ข) การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานแพลตฟอร์ม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงชุดคำสั่งของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Update) การปรับปรุงชุดคำสั่งของระบบ (Firmware Update)
(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานแพลตฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้น ไม่ว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบครองของ AnotherDot หรือบุคคลภายนอกก็ตาม
(ง) เหตุสุดวิสัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล

14. การเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มภายนอก

ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อ หรือนำเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ AnotherDot ไปเข้าสู่ระบบงาน แพลตฟอร์ม หรือบนพื้นที่อื่นนอกเหนือจากแพลตฟอร์ม ที่เป็นของบุคคลภายนอก ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งานตกลง และรับทราบว่า AnotherDot ไม่มีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาใดๆ ที่เปิดเผย หรือเชื่อมต่อยังช่องทางภายนอกแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้น ผู้ใช้งานจะต้องทำการควบคุมเนื้อหา และรับผิดชอบความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึันด้วยตัวของผู้ใช้งานเอง

15. การยกเว้นความรับผิด

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือภายในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่ AnotherDot จะ
(ก) รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของแพลตฟอร์ม
(ข) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้แพลตฟอร์ม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิและชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ AnotherDot
(ค) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม
(ง) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

16. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของ AnotherDot ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม และที่ใช้งานบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นสิทธิเด็ดขาดของ AnotherDot ทั้งสิ้น

ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้ และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ ตราบเท่าที่ AnotherDot อนุญาตให้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้เท่านั้น และไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

นอกเหนือจากนั้น ผู้ใช้งานตกลงให้ AnotherDot ในการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย เนื้อหา และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ใช้งานนำเข้าสู่ระบบของแฟลตฟอร์มได้ ไม่ว่าจะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแพลตฟอร์ม เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง AnotherDot, Brand และ Influencer ตลอดจนเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ของ AnotherDot โดยหากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะไม่ให้ AnotherDot ใช้ เผยแพร่ หรือเปิดเผย เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ผู้ใช้งานสามารถแจ้ง AnotherDot ผ่านช่องทางที่ได้ประกาศไว้

17. การเก็บรักษาความลับ

ในการใช้งานแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจาก AnotherDot หรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือเพื่อการให้บริการ หรือเพื่อทำหน้าที่ของตนระหว่าง Influencer และ Brand ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะ หรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของ AnotherDot/Influencer/Brand หรือข้อมูลที่ได้รับจาก AnotherDot/Influencer/Brand ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานระหว่าง Influencer และ Brand หรือตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AnotherDot ก่อนล่วงหน้า

18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

AnotherDot อาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดย AnotherDot จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ด้วย

ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ และ AnotherDot ได้ทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้งานยังคงใช้งานแพลตฟอร์มต่อไป เช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับ และตกลงในข้อกำหนดที่ได้แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

19. ข้อกำหนดอื่น

19.1. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา: โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด
19.2. การโอนสิทธิ: เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AnotherDot เป็นการล่วงหน้า
19.3. การสละสิทธิ: การที่ AnotherDot ไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่า AnotherDot สละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่ AnotherDot นใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย
19.4. ความเป็นที่สุดของข้อกำหนด: ข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำข้อกำหนดฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้บังคับ
19.5. การแยกส่วนของข้อกำหนด: หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในข้อกำหนดฉบับนี้
19.6. กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท: ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย

20. ช่องทางการติดต่อ AnotherDot

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อ AnotherDot ได่ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
ที่อยู่ เลขที่ 3 ซอยพระรามเก้า 34 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
อีเมล contact@anotherdot.co